Ochrana osobných údajov

 1. Základné ustanovenia

  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") je EcoStep s.r.o., IČO 24799599, so sídlom K cementárni 234/6, 15300 Praha - Radotín (ďalej len "správca").

  2. Kontaktné údaje správcu sú EcoStep s.r.o., Pod klapicí 18, Praha 5 153 00, tel: +420 257 316 462, e-mail: info@ecostep.cz

  3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

  4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 2. Zákonný dôvod spracovanie osobných údajov

  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

   • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ďalej len "plnenie zmluvy"),

   • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ďalej len "oprávnený záujem"),

   • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len "súhlas").

 3. Účel spracovania osobných údajov

  1. Účelom spracovania osobných údajov je

   • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,

   • zasielanie obchodných oznámení a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít.

  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 4. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

  1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

  2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 5. Doba uchovávania údajov

  1. Správca uchováva osobné údaje:

   • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),

   • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 6. Ďalší príjemcovia osobných údajov

  1. Ďalšími príjemcami osobných údajov sú osoby

   • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,

   • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

   • zaisťujúce marketingové služby.

  2. Správca (nemá / má) v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 7. Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

   • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.

   • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

   • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

   • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR.

   • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

   • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu.

  2. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

  3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 8. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

  2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 9. Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.